Tag Archives: ucenic

Ucenic în fabrica de ucenici

 

 

 

98% la sută din populaţia ţării noastre este creştină conform sondajelor.
Românii creştini au fost împărţiţi în două cete: clerici şi laici.
Creştinii care fac parte din cler sunt şi ei de mai multe feluri
: preoţi, diaconi, păstori.
Creştinii laici sunt de două feluri: practicanţi şi nepracticanţi.
Creştinii laici nepracticanţi, nu merg la biserică decât de Paște, de Crăciun, când au o înmormântare, botez sau nuntă. Creştinii laici practicanţi merg în fiecare duminică sau chiar mai des. În cultura Evanghelică creştinii laici nepracticanţi sunt excomunicaţi din Biserică şi de obicei se mută la o biserică care acceptă creştini laici nepracticanţi ca să beneficieze de servicii cum ar fi înmormântare, nuntă, botez.
În cultura Evanghelică creştinii laici practicanţi se împart şi ei în două: slujitori, cei care au o slujbă în Biserică şi membri, cei care vin la Biserică ascultă şi pleacă acasă.

DEX: A fi ucenic înseamnă a învăţa o meserie lucrând în producţie sub îndrumarea unui meşter.

Dacă e să ne luăm după această definiţie, pot exista ucenici doar printre creştinii care fac parte din cler sau creştinii care slujesc în Biserică.
Dar haideţi să vedem ce spune Biblia despre ucenici.

1.Cum pot şti dacă sunt ucenic  a lui Isus?

1.1. Dacă iubesc pe ceilalţi ucenici şi sunt gata să mor pentru ei.

 

Ioan 13:34-35 “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Ioan 15:13 “Nu este mai mare dragoste decât să îşi dea cineva viaţa pentru prietenii săi”

 

1.2. Dacă pun mai presus de orice chemarea Lui de a fi ucenic şi relaţia mea cu El

Mai presus de tată, mamă, soţie, copii, fraţi, surori, viaţă, afacere, serviciu, casă, maşină.

Luca 14:26-33 „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el, şi să zică: „Omul acesta a început să zidească şi n-a putut isprăvi.” Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.”


1.3. Sunt într-un continuu proces de transformare şi asemănare cu Isus Hristos, Marele Maestru.

Romani 12:2. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”
Ucenicia este imitarea lui Hristos
în toate aspectele vieţii.

1.4. Fac ucenici împlinind marea trimitere

 

Isus S-a apropiat de ei [de cei 11 ucenici],  a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.  (Matei 28:18-20)

 

2. Care-i afacerea?

2.1. Fabrica de ucenici

Poţi să îţi investeşti viaţa în multe domenii. Eu lucrez în domeniul editării programelor pentru calculator şi produsul companiei la care lucrez este un program pentru calculator. Este un job bun, la fel ca multe alte joburi pe care dumneavoastră le practicaţi. Dar oare merită să fac din asta scopul meu în viaţă? Să îmi dedic viaţa creării acestui program, să investesc acolo tot timpul meu şi energia mea? Sau va trebui să am un scop mult mai înalt şi chiar şi munca mea să fie dedicată împlinirii acelui scop?
 

Isus a delegat Bisericii Sale activitatea de ucenicizare şi a cerut Bisericii să facă ucenici. Produsul finit al Bisericii este ucenicul aşa cum l
-am descris mai înainte (iubitor, dedicat, transformat, implicat în producţie)

  

 

 

2.2. Procesul de transformare

 

Orice fabrică are un proces de transformare.
Într-un restaurant intră oameni flămânzi şi sunt transformaţi în oameni sătui.
Într-o universitate intră un student needucat şi e transformat într-un student educat.
Într
-o fabrică de pantofi, intră materia primă din care sunt confecţionaţi pantofii şi se transformă în perechi de pantofi buni de încălţat.

În Biserica lui Hristos intră oameni după chipul veachului (lumeşti) şi sunt transformaţi prin înnoirea minţii în ucenici ai lui Isus.

Spre deosebire de alte fabrici, în Biserica lui Hristos, produsul este finit abia atunci când este implicat în procesul de producţie. Dar şi după implicarea lui în procesul de producţie ca şi ucenic, el continuă procesul de transformare prin înnoirea minţii.

 

Imaginaţi-vă o universitate care formează profesori pentru a fi apoi profesori în acea universitate.
– 1 profesor formează 10 profesori timp de trei ani, apoi cei 11 profesori formează fiecare cate 10 profesori în următorii ani, în 6 ani ar creşte de la 1 la 120 de profesori iar în nouă ani la 1320 de profesori.

 

 

La o astfel de lucrare ne-a chemat Hristos,  până se va împlini Numărul deplin al neamurilor şi atunci tot Israelul va fi mântuit.

2.3. Care-i capitalul?

Toată puterea este la Isus. Cel ce se apropie de El și cel de care El se apropie este puternic. În universul  întreg nu există altă forță.
Asta înseam
nă că nu există forţă politică pe acest pământ care să ne poată opri de la a face ucenici şi nici Satan cu îngerii lui nu are putere asupra celor ce fac ucenici. 
Este o sursă de putere nelimitată. El va fi cu noi până la sfârşitul veacului.
Dar atenţie, Isus s-a apropiat de ucenici!

Iniţiativa trebuie să aparţină lui Dumnezeu şi ordinea trebuie respectată. Isus i
-a chemat să Îi fie ucenici, Isus le-a dat întâlnire după Înviere la munte în Galileea. Isus îi trimite acum să facă ucenici. Ori de câte ori nu respectăm această ordine eşuăm. Despărţiţi de El nu putem face nimic. Asta nu înseamnă că ne facem planurile şi apoi îl rugăm să fie cu noi, ci că îl rugăm să ne descopere planurile pe care El le are pentru noi. Numai în acest caz El promite că va fi cu noi.

 

2.4. Care-i salariul?

 

Marcu 10:28-31
Petru a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.” Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi lăsat casă sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde, pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa veşnică. Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă şi mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.”

 

3. Cum se face această lucrare?
3.1. Ducându-ne

 

Îmi veţi fi martori în Iudeea, Samaria şi până la marginile pământului.
În familie, în Biserică, între prieteni, colegi, rude, vecini, în oraş, în ţară, în Europa şi până la marginile pământului, printre toate neamurile.

 

 

3.2. Botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

 

Ce înseamnă a-i boteza în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt?


Romani  6:3-5 “Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.  În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”

 

Identificare cu Hristos, moarte şi înviere împreună cu El, moarte faţă de păcat, înviere la o viaţă nouă şi înviere asemănătoare cu a Lui în ziua de apoi.
Împăcare cu Tatăl, înfiere
Botez cu Duhul Sfânt
, El este arvună a moştenirii noastre, El ne dă puterea să trăim o viaţă nouă, “legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m
-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii”, El ne călăuzeşte în tot adevărul, El mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite, El ne împuterniceşte pentru lucrare

Cei ce aud Cuvântul şi-L
înţeleg, cred în Isus şi acceptă să moară împreună cu El faţă de păcat şi să învie împreună cu El la o viaţă nouă, sunt copii ai lui Dumnezeu şi sunt botezaţi cu Duhul Sfânt.


3.3. Învăţându-i să păzească tot ce ne-a poruncit Isus.

1 Timotei 3:16-17
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.


Încheiere
Poate îţi pui întrebarea, de ce să mă implic într-un porces de ucenicizare? Nu pot fi m
ântuit şi dacă stau liniştit în banca mea?

Ioan 15

Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.”

 

„Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani, de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13:7-10)

Dacă Dumnezeu te-a ţinut până astăzi în via Sa, este pentru că se aşteaptă să aduci rod, rod poţi să aduci doar dacă eşti implicat într-un proces de ucenicizare. Dacă eşti ucenic  în fabrica de ucenici.