Imparatia lui Dumnezeu

Spread the love
Obietive:

 

  1. Să cunoşti Împărăţia lui Dumnezeu
  2. Să intri în Împărăţia lui Dumnezeu
  3. Să lucrezi pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu

 I.              Introducere:

  1. Numeşte o împărăţie din lumea aceasta care s-a prăbuşit şi scrie ceea ce îţi aminteşti despre acestă împărăţie şi împăraţii ei

Imperiul Roman:
Imperiul Roman antic (27 i.Hr – 395 d.Hr)
Imperiului Roman de Apus (395 d. Hr. – 476 d. Hr.)
Imperiul Roman de Răsărit (476 d. Hr – 1461 d. Hr. 

  1. Numeşte o “împărăţie” din lumea aceasta care există în această vreme şi scrie în câteva cuvinte despre ce şti despre această “împărăţie”  şi liderii ei.

Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană (1958)
entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state 

  1. Numeşte câteva caracteristici comune ale celor două împărăţii

–       Au un început şi sfârşit clar delimitat
–       Au graniţe clar delimitate
–       Sunt conduse de oameni limitaţi
–       Oamenii se nasc într-o astfel de împărăţie
–       Speranţa de viaţă într-o astfel de împărăţie este de 70-80 ani
–       Legile după care sunt conduse sunt imperfecte
–       Oamenii sunt răsplătiţi neechitabil pentru munca lor

II.            Durata Împărăției lui Dumnezeu
Evanghelistii Matei şi Luca prezintă pe Isus ca fiind Fiul lui David, împlinirea promisiunilor făcute acestuia privind durata Împărăţiei lui. (Matei 1:1)

2 Samuel capitolul 7:16
“În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: „Du-te şi spune robului Meu David: „Aşa vorbeşte Domnul:…casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”

III.           Întinderea Împărăției lui Dumnezeu 

Evanghelistul Matei prezintă pe Isus ca fiind Fiul lui Avraam, implinirea promisiunii facute acestuia privind extinderea Imparatiei Lui. (Matei 1:1)
Genesa capitolul 12
1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

 IV.          Fiul lui Dumnezeu șade pe tron 

 Fiul lui Dumnezeu (Matei 1:18-25)

Evanghelistul Matei şi Luca consemnează ca Isus este Fiul lui Dumnezeu, singurul în stare să domnească într-o împărăţie veşnică şi fără de margini.
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. (Matei 1:18)

El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
(Luca 1:32-35)

Al cui Fiu este Hristosul?

Pe când erau strânşi la un loc fariseii, Isus i-a întrebat:
„Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei.
Şi Isus le-a zis: „Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice:
„Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale”?
Deci dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?”
Nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.
(Matei 22:41-46) 

Isus este
– fiul lui David,
– fiul lui Avraam,
– Fiul lui Dumnezeu,
singurul in stare sa domneasca intr-o imparatie
– veșnică și
– fără de margini

V.           Intrarea în Împărăție
Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu 1:15)

Nașterea din nou este condiția intrarii in Împărăția lui Dumnezeu

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. (Ioan 3:3-8)

Nou născut Născut din  nou
Nascut din carne Născut din din Duh
Nascut în imparatia lumii Născut în Imparatia lui Dumnezeu
Nascut din om Născut din Dumnezeu
Nascut în pacatIată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmul 51:5) Născut în neprihanire

VI.          Speranţa de viaţă în Împărăţie

 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)

Viața biologică Viața vșnică
Organism viu: Procese biologice, fizice, chimice, mecanice Duhul lui Dumnezeu dă viaţă
Trăită după poftele firii pământeşti Trăită după îndemnurile Duhului
Guvernată de legea păcatului şi a morţii Guvernată de legea Duhului de viaţă
Trecatoare (70-80 ani) Veșnică

 VII.         Legile împărăție

“Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.”  Romani  7:12

„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:36-41)

“legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii” (Romani 8:2)

VIII.       Răsplata în Împărăție

 Pilda talantilor: Matei 25:14-30

 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:7,8)

 IX.          Încheiere

1.     Intrarea în Împărăţie

 Împărăția lui Dumnezeu este veșnică și fără de margini. Ea s-a extins și în România în anul 2010. În această împărăție nu ne naștem ci intrăm. Chiar dacă ne-am născut în Biseircă sau avem ani de zile de când venim la biserică, acest lucuru nu ne asigură că suntem în Împărăție. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin pocăință și credință în Isus Hristos.

2.     Lucrarea ta pentru extinderea Împărăţiei

 Rolul lui Avraam in realizarea planurilor lui Dumnezeu
Rolul lui David in realizarea planurilor lui Dumnezeu
Rolul ucenicilor în extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu
Rolul tau in realizarea planurilor lui Dumnezeu

Ca Fiu al lui David Isus cel înviat din norți, s-a  înălțat la cer, pentru a se așeza pe scaunul de domnie al tatalui sau David.

Ca Fiu alui Avraam, Isus este pregătit sa extinda Imparatia Lui peste intreg pamantul si doreste sa se foloseasa de tine si de mine!

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
(Matei 28:18-20)

Cum poți împlini acest rol?

Dumneze se face cunoscut
Iti da o viziune pentru viitor
Iti traseaza responsabilitati clare
Se asteapta ca tu sa le implinesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *